חוזרים של המפקח על ביטוח

–  חזרה אל חקיקה

 1. צירוף לביטוח – תיקון (17.11.19)
 2. עיכוב בבירור תביעת צד ג’ (1.1.2018)
 3. הליך צירוף לקרן פנסיה (1.8.2017)
 4. תשלום מקדמה בתביעה נכות (1.8.2017)
 5. גביית תשלום ביתר בניגוד למצג שהוצג בפני המבוטח (1.8.2017)
 6. גביית דמי ניהול כפולים (1.8.2017)
 7. טעות בדיווח לעמית ובחישוב היתרה הצבורה (1.8.2017)
 8. ביטוח חיים אגב משכנתא – כפל ביטוחי – חובת הסוכן להתאים את הביטוח לצורכי המבוטח (1.8.2017)
 9. חריג לביטוח נסיעות לחו”ל (1.8.2017)
 10. השתנות פרמיה בפוליסת פרט לביטוח סיעודי (1.8.2017)
 11. מעבר מפוליסה קבוצתית לפוליסת פרט (1.8.2017)
 12. קיבוע דמי ביטוח – ביטוח בריאות (1.8.2017)
 13. כיסוי ביטוחי בעל ערך למבוטח (פיצוי בגין ניתוח) (1.8.2017)
 14. ביטוח דירה (רכוש) – אחריות חברת הביטוח לטיב השירות של ספק שירות מטעמה (1.8.2017)
 15. ביטוח רכב (רכוש) – אי קיום חובת ההנמקה בתשלום חלקי (1.8.2017)
 16. קיזוז מתגמולי הביטוח בטענה של אי גילוי (1.8.2017)
 17. ביטול פוליסת ביטוח (1.2.2017)
 18. בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור (5.7.2016)
 19. אופן שיווק פוליסות תאונות אישיות (14.4.2016)
 20. צירוף לקוח לקרן פנסיה שלא בהתאם למצבו האישי (21.2.2016)
 21. הליך יישוב תביעת סיעוד (21.2.2016)
 22. ביטול ביטוח תאונות אישיות ללא ידיעת המבוטח (21.2.2016)
 23. ביטוח תאונות בחו”ל (21.2.2016)
 24. דחיית תגמולים בביטוח סיעודי (21.2.2016)
 25. צירוף לא ראוי לביטוח (21.2.2016)
 26. שינוי פרמיה עבור ביטוח אובדן כושר עבודה שלא לפי המוסכם והמפורט בטופס ההצטרפות (21.2.2016)
 27. ביטול פוליסה לביטוח אבדן כושר עבודה ללא אסמכתא לסיבת ביטולה (21.2.2016)
 28. בירור תביעה להמשך זכאות לתגמולי אבדן כושר עבודה (21.2.2016)
 29. כיסוי ביטוחי לבעל רישיון נהיגה זר (21.2.2016)
 30. קיזוז מתגמולי הביטוח במקרה של אובדן גמור (21.2.2016)
 31. השתהות בטיפול בתביעה (21.2.2016)
 32. ביטול פוליסה בשל פיגור בתשלום פרמיה (21.2.2016)
 33. עריכת תכנית לביטוח מחלות קשות (24.9.2015)
 34. עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט (24.9.2015)
 35. הוראות לעניין הכיסוי הביטוחי בתוכנית לביטוח תרופות (24.9.2015)
 36. אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט (24.9.2015)
 37. עקרונות לעריכת חיתום רפואי (25.8.15)
 38. עמדת ממונה – עקרונות לניסוח תוכניות ביטוח (24.8.15)
 39. הוראות לניסוח תוכניות ביטוח (20.8.15)
 40. הכרעה עקרונית בעניין תשלום מע”מ וירידת ערך ברכב שלא תוקן (30.6.2015)
 41. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (12.2.2015)
 42. עמדת ממונה – הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי (25.01.2015)
 43. אי נקיטת אמצעים להקלת הסיכון (13.11.2014)
 44. חידוש חוזה ביטוח (30.09.2014)
 45. עמדת היועץ המשפטי לממשלה בסוגיית אמצעים להקלת הסיכון במסגרת פרשת סלוצקי (12.09.13)
 46. עריכת תוכנית לביטוח סיעודי (29.08.2013)
 47. עמדת ממונה – הבהרה: פיצוי בכיסוי לניתוחים פרטיים בישראל (22.08.2013)
 48. עריכת תוכנית לביטוח מחלות קשות (29.08.2013)
 49. התיישנות בחוזה ביטוח הכולל כיסוי ביטוחי לנכות (19.08.2013)
 50. עקרונות לניסוח תכניות ביטוח – עמדת ממונה (10.07.2013)
 51. חוזר “בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור” וחוזר “איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות” (28.3.11)
 52. איסור סוכן ביטוח לקבל תמורה או טובת הנאה מנותן שירות (11.11.2009)
 53. בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור (18.9.2009)
 54. שימוש בפוליגרף ביישוב תביעה (10.6.2008)
 55. עמדת המפקח והיועץ המשפטי לממשלה בסוגיית האשם התורם בביטוח (02.04.2008)
 56. זכויות המבוטח בבחירת שמאי רכב (23.12.2007)
 57. כללים לבירור וליישוב תביעות – טיוטה (20.5.2007)
 58. שימוש בפוליגרף ביישוב תביעה – טיוטה (20.5.2007)
 59. עדכון הסדר שמאות ביטוח רכב רכוש וצד ג (29.04.2007)
 60. מדריך האוצר לקונה ביטוח סיעודי (05.10.2006)
 61. ייצוג בעל דין בתביעות קטנות – חוות דעת של נציבת תלונות הציבור על השופטים (13.7.2005)
 62. הוראות בדבר טפסי קבלה ושחרור (17.8.2005)
 63. גילוי נאות בביטוח תאונות אישיות קבוצתי – הבהרה (17.8.2005) (בנוגע לביטוח קבוצתי – תלמידים)
 64. שלילת תגמולי ביטוח בשל איחור בהגשת תביעה למבטח (12.9.2004)
 65. הכרעה עקרונית בדבר המועד הקובע לצורך תשלום תגמולי ביטוח ומניין תקופת המתנה בחוזה ביטוח (12.9.2004)
 66. תעריפי ביטוח של ציוד מכני הנדסי (1.9.2004)
 67. התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח-נוסח סופי (1.8.2004)
 68. שמיעת משפטים תוך זמן סביר והימנעות מדחיית דיונים – חוות דעת של נציבת תלונות השופטים על השופטים (16.6.2004)
 69. ביטוח סיעודי קבוצתי (29.4.2004)
 70. פרסום והמחשה בפוליסות ביטוחי חיים (19.2.2004)
 71. גילוי נאות בביטוח חיים (5.2.2004)
 72. הגדרה של מחלות בביטוח מחלות קשות (2.12.2003)
 73. החלפת פוליסות ביטוח חיים ובריאות – הוראות למבטחים ולסוכני הביטוח – עדכון (01.04.2004)
 74. נוהל איתור מוטבים וטיפול בנכסים ללא דורש בפוליסות ביטוח (29.4.2003)
 75. הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי (14.4.2003)
 76. התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח-נוסח סופי (1.8.2004)
 77. התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח-עדכון
 78. התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח (17.2.2003)
 79. הודעה לעמית בקרן פנסיה על שינוי הכיסוי הביטוחי (12.2.2003)
 80. ביטול ביטוח חיים שנרכשו בטלפון (5.6.2002)
 81. הסדר שמאות ביטוח רכוש וצד ג (בעקבות בג”ץ השמאים) (24.6.2002)
 82. פירוט מלוא הנימוקים לדחיית תביעה (29.5.2002)
 83. שינוי חוות דעת שמאי מטעם מבטח (29.5.2002)
 84. צירוף מבוטחים בהצהרות נפרדות (29.5.2002)
 85. צירוף מבוטחים ללא הסכמתם (29.5.2002)
 86. ליקויים חמורים בבירור תביעת רכב (29.5.2002)
 87. ביטוח סיעודי פרט (30.4.2002)
 88. תניית שיפוט בחוזה ביטוח (16.4.2002)
 89. גילוי נאות בביטוח בריאות קבוצתי (24.3.2002)
 90. פרסום והמחשה בביטוחי חיים ובריאות (11.12.2001)
 91. כסא בטיחות לתינוק ברכב שנגנב (29.8.2001)
 92. המועד הקובע לחישוב ירידת ערך של רכב צד ג’ (28.8.2001)
 93. חישוב זהה לשווי אובדן רכב (7.8.2001)
 94. דיווח שנתי למבוטחים בביטוחי בריאות (18.5.2001)
 95. גילוי נאות למבוטח בעת ההצטרפות לפוליסות לביטוח בריאות (15.5.2001)
 96. חסיון חוות דעת של רופא (6.3.2001)
 97. החזרת פרמיות עודפות מסוכן ביטוח למבוטח (19.12.2000)
 98. הנחיות לטיפול בתביעות רכב (4.12.2000)
 99. ביטוח סיעודי מול ביטוח לאומי (19.11.2000)
 100. ‏שינוי חד צדדי בפוליסה כתוצאה מטעות המבטח (16.11.2000)
 101. חוב מעביד לביטוח מנהלים (16.11.2000)
 102. תגמולי ביטוח רכב במקרה של אובדן גמור (13.11.2000)
 103. תביעה נזיקית של צד שלישי (25.10.2000)
 104. ההודעות הנדרשות לפני ביטול פוליסה בגין חוב פרמיה (28.9.2000)
 105. אי העברת פרמיות על ידי מעביד בביטוח מנהלים (30.8.2000)
 106. המחאת זכויות של מבוטח או מוטב למאן דהוא (30.8.2000)
 107. הנחיות לסילוק תביעות רכב (20.8.2000)
 108. הכרעה עקרונית בנושא של תניית “איוש רכב” (20.8.2000)
 109. גביית דמי ביטוח במקרה של טעות בקביעת דגם הרכב המבוטח (20.8.2000)
 110. הכרעה בנושא טיפול בסילוק תביעה של מבוטח על ידי מחלקות שונות של אותה מבטחת (31.7.2000)
 111. הכרעה עקרונית בעניין כתב קבלה ויתור ושחרור בנזקי גוף (26.6.2000)
 112. מרכזי ניהול וסילוק תביעות (17.5.2000)
 113. זכותו של בנק להתנות על הוראות הפוליסה התיקנית לביטוח דירה (16.4.2000)
 114. זכות מבוטח בביטוח קבוצתי לקבל העתק מפוליסת הביטוח (15.3.2000)
 115. ביטוח בריאות-כיסוי בגין ימי החלמה (1.3.2000)
 116. זכותו של מבוטח לבחור שמאי ומוסך מטעמו (13.2.2000)
 117. “חידוש אוטומטי” של פוליסת ביטוח (29.12.1999)
 118. ביטוח תאונה, מחלה ונכות של הזולת (15.11.1999)
 119. ביטוח רכב (רכוש)-הפחתת תגמולי ביטוח במקרה של אובדן מוחלט (17.10.1999)
 120. הבהרה להכרעה עקרונית בנושא תשלום שכר טרחת שמאי (30.5.1999)
 121. הכרעה עקרונית בעניין תשלום שכר טרחת שמאי (19.4.1999)
 122. מרכזי סילוק תביעות (19.3.1999)
 123. דרכי פעולת המבטח בנושא שרברבים (4.3.1999)
 124. טיפול בתביעות צד ג’ (9.12.1998)
 125. תשלום תגמולי ביטוח מופחתים בביטוח רכב (רכוש) במקרה של אובדן מוחלט או אובדן מוחלט להלכה (22.11.1998)
 126. חובת המבטחת להודיע למבוטח את עמדתה בנוגע לתביעתו (16.11.1998)
 127. אי המצאת הפוליסה המלאה ותנאי הפוליסה (ה”רשימה”) למבוטחים (15.12.1997)
 128. התקופות המינימליות לשמירת מסמכים בחברות ביטוח (7.5.1995)
 129. חידוש ביטוח חיים לאחר ביטול עקב אי תשלום (13.10.1985)
 130. תנאים בפוליסות לביטוח חיים (6.1.1983)
 131. ביטוח מחסנים רשויים (1983)
 132. ביטוח חיים-הוראות שונות (גיל ביטוחי, תוספת לתעריף, הפחתות, חסכון ואיסור הפלייה) (2.8.1982)
 133. ביטוח חיים-נוהל קבלת היתר לתוכנית (1.8.1982)
 134. ביטוח חיים גביית תוספת “גורם פוליסה” (29.7.1982)
 135. איסור תשלום דיוידנד במזומן (10.1.1979)

–  חזרה אל חקיקה

לקביעת פגישת
ייעוץ ללא תשלום